Εργα ΤΕΧΝΗΣ

Χρώμα ζωής, 1999

Έκθεση

16 Μαΐου – 15 Αυγούστου 1999 7,840,800 cu πόδια